Centro Certificado

CERTIFICACIÓN UNE-ES ISO 9001:2015 por LLOYD'S

O CPR DANIEL CASTELAO dispón dun Sistema de Xestión da Calidade certificado de acordo á norma UNE-EN-ISO 9001:2015 por LLOYD’S.

Esta certificación é o producto do esforzo contínuo e do interés por mellorar a nosa capacidade organizativa para acadar a plena satisfacción da comunidade educativa.

Sen dúbida, o resultado final é un ensino de calidade cun profesorado ao servizo das inquietudes do alumnado e da realidade social da nosa contorna.

Agradecemos a todo o persoal, profesorado, pais/nais e alumnado que fai posible o mantemento do noso nivel académico.

O Equipo de Calidade.

A Política de Calidade do Centro de formación profesional Daniel Castelao foi establecida a través da MISIÓN e da VISIÓN

.- MISIÓN: O Centro de formación profesional Daniel Castelao formula a súa “misión” sobre a base de armoniza-la rentabilidade do capital económico e humano da empresa cunha formación integral do alumnado, na dimensión persoal e social, e de respecto ós principios democráticos de convivencia.

.- VISIÓN: OCentro de formación profesional Daniel Castelao quere ser apreciado como un centro de referencia no ámbito da formación profesional en Vigo e a súa área de influencia, caracterizado por:
● Respecto á liberdade.
● Bo nivel académico e profesional.
● Gran capacidade de integración.
● Fundamenta as súas relacións interpersoais no diálogo.

POLÍTICA DE CALIDADE

A Política de Calidade do Centro de formación profesional Daniel Castelao considérase un marco de referencia para o establecemento de obxectivos de calidade. Ademais, esta política inclúe os seguintes compromisos: cumprir con todos os requisitos aplicables e levar a cabo unha mellora continua do sistema de xestión da calidade.

1. Enfoque o cliente: entendemos e asumimos o concepto de calidade como a calidade do servizo que satisfaga as expectativas do cliente cumprindo coa normativa e regulamentos legais aplicables. Identificamos os clientes sendo os pais, nais e / ou titores legais como contratistas do servizo e, por outra, os alumnos como usuarios do servizo.

2. Liderado: Dirección do Centro de formación profesional Daniel Castelao asumen o seu liderado co obxectivo de involucrar a todos os membros da organización (profesores e outros departamentos) creando e mantendo o ambiente necesario para que todo o persoal poida participar no realización dos obxectivos.

3. Participación do persoal: implicamos e motivamos a todo o persoal da organización para buscar a súa participación, desenvolvemento e aplicación do Sistema de Calidade mellorando a prestación do servizo.

4. Formación do persoal: a través de programas de formación permanente, establecemos un alto nivel de profesionalidade do noso persoal, o que suporá unha mellora na calidade do servizo prestado.

5. Enfoque baseado na xestión de procesos: Baseamos a nosa actividade en procesos definidos que son coñecidos en toda a organización, a fin de garantir unha xestión eficiente e sistemática.

6. Mellora continua: establecemos obxectivos e obxectivos para a mellora continua da calidade dos servizos, entendendo que estes obxectivos deben ser medibles e consistentes coa Política de Calidade, elaborando un plan para o seu desenvolvemento, seguimento e revisión.

7. Toma de decisións: establecemos unha canle axeitada para a análise continua dos datos proporcionados polo mercado, os nosos clientes ea propia organización. A xestión, reunida nun comité de calidade, analiza toda esta información para a toma de decisións eficaz e eficiente. A metodoloxía de avaliación do risco dos procesos utilizarase para evitar posibles desvíos ou non conformidades do sistema de xestión da calidade e actuar.

8. Relacións mutuamente beneficiosas co provedor: Mantemos unha relación mutuamente beneficiosa cos provedores e pretendemos incorporar as necesidades dos nosos clientes aos requisitos que esiximos dos nosos provedores, para que esta relación mutua mellore a orientación ao cliente ea satisfacción final. Ademais, estarán suxeitos a control e seguimento seguindo unha metodoloxía descrita no noso sistema de calidade. El fin primordial do Centro de formación profesional Daniel Castelao é contribuír á formación integral do alumno, na dimensión persoal e social, de acordo co seu ideario, e de respecto ós principios democráticos de convivencia e ós dereitos humanos e liberdades fundamentais. Para a consecución deste fin o Centro comprométese a constituír unha comunidade educativa na que cada estamento: Entidade titular, Dirección e Consello escolar, aceptan responsablemente o cumprimento do ideario/regulamento de réxime Interior.

Esta política está dispoñible para as partes interesadas segundo corresponda
Data 19/06/18 Asdo. Isabel Pousa