Aviso Legal

En cumplimiento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento e a libre circulación de datos personais (en adiante RGPD), a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de diciembre, de Protección de Datos Personais e garantía de dereitos dixitais (en adiante L.O. 3/2018) e a normativa de desenvolvemento, lle informamos que esta entidade adopta as medidas oportunas para cumplir os principios establecidos no artigo 5 RGPD e artigos 4 a 10 da L.O. 3/2018. Trata os datos con licitude, lealtade e transparencia de acordo coa finalidade para a cal se recolleron. Trata exclusivamemente os datos adecuados, pertinentes e limitados en relación cos fins. Adopta as medidas oportunas para garantir a confidencialidade, a disponsiblidade, a integridade e a exactitude.

Ao facilitarnos o seus datos de carácter persoal e utilizar o noso sitio web, entendemos que leu e comprendido os termos relacionados coa información de protección de datos de carácter persoal que se expoñen.

I. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
CEBEM FORMACION PROFESIONAL S.L.,CIF B 36.955.714, domicilio: Avda García Barbón, 48-bajo, 36201 VIGO.mail: secretaria@danielcastelao.org e info@danielcastelao.org.

II. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD).
RODRIGUEZ Y VILAS C.B., dpo@rodriguezyvilas.es

III. FINALIDADES PRINCIPALES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y BASE JURÍDICA:
– Prestación de servizo educativo, actividades e servizo complementarios e actividades extraescolares. Base xurídica que ampara este tratamento: Lei Orgánica 2/2006 de Educación, Lei Orgánica 3/1985 reguladora do Dereito á Educación, cumprimento de obrigacións e interese lexítimo do responsable de tratamento derivado do exercicio da actividade educativa.
– Xestión, control e tramitación de axudas. Base xurídica que ampara este tratamento: lei, consentimento e interese lexítimo do responsable de tratamento derivado do exercicio da actividade educativa.
– Promoción e desenvolvemento de actividades e servizos, programas e proxectos. Base xurídica que ampara este tratamento: normativa reguladora do programa e/ou proxecto, cumprimiento de obrigacións, consentimento e interese lexítimo do responsable de tratamento derivado da normativa reguladora da actividade, programa ou proxecto.
– Promoción, desenvolvemento e execución de accións formativas. Base xurídica que ampara este tratamento: normativa reguladora de accións formativas, cumprimiento de obrigacións, consentimento e interese lexítimo do responsable de tratamento derivado da normativa reguladora de accións formativas.
– Atención de consultas. Base xurídica que ampara este tratamiento: cumprimento de obrigacións, consentimento e interese lexítimo do responsable de tratamento derivado do cumprimiento do seus fins.
– Selección de persoal. Base xurídica que ampara este tratamento: consentimento e interese lexítimo do responsable de tratamento de desenvolver a actividade.
Manter a relación co provedores e xestión de Recursos Humanos. Base xurídica que ampara este tratamento: lei, cumprimiento de obrigacións e interese lexítimo do responsable de tratamento de desenvolver a actividade.
– Bolsa de traballo. Base xurídica que ampara este tratamento: consentimento.
– Xestión de antigos alumnos. Base xurídica que ampara este tratamento: a lei (no que respecta aos datos que constan no expedente académico), interese lexítimo do responsable do tratamento de manter a relación nada no ámbito da comunidade educativa e consentimento.
– Imaxes:
– Grabación das Imaxesen actividades docentes. Base que lexitima o tratamiento: Lei.
– Grabación e difusión de Imaxesen eventos organizados e celebrados nos centros educativos. Base que lexitima o tratamento: consentimento.
– Grabación de Imaxesde actividades desenvolvidas fora del ámbito educativo. Base que lexitima o tratamento: consentimento.

IV.- CATEGORÍAS DE DATOS. Se tratan as siguintes categorías de datos:

Colectivo: Empregados
Categoría de datos tratados:
Datos identificativos, de contacto, económicos y financieros, profesionales, de categoría especial, condenas penales, imágenes.

Colectivo: Alumnado
Categoría de datos tratados:
Datos identificativos, de contacto, académicos, de categoría especial, imaxes, situación social/familiar, financeiros.

Colectivo: Usuarios web
Categoría de datos tratados: Datos de navegación, datos de identificación.

Colectivo: Provedores e clientes
Categoría de datos tratados: Datos identificativos, de contacto, económicos e financeiros.

Colectivo: Pais e/ou titores
Categoría de datos tratados: Datos identificativos, de contacto, financeiros, estado civil, relacións paterno-filiais, imaxes.

Candidatos: Pais e/ou titores
Categoría de datos tratados: Datos identificativos, de contacto, profesionais, académicos, imaxe.

Candidatos: Personas de contacto y/o autorizadas
Categoría de datos tratados: Datos identificativos e de contacto.

Candidatos: Asistentes a eventos
Categoría de datos tratados: Imaxes.

Candidatos: Representantes
Categoría de datos tratados: Datos identificativos e de contacto.

Candidatos: Antigos alumnos
Categoría de datos tratados: Datos identificativos, de contacto, expediente académico, profesionais, imaxes.

V.- DESTINATARIOS OU CATEGORÍAS DE DESTINATARIOS DE DATOS PERSOAIS.
Cederanse datos a:
– A Administración Pública, cando así o dispoña a normativa vixente.
– Entidades Financeiras para cobranzas e pagos.
– Entidades de Seguros (seguro accidentes, etc) para a contratación de seguros.
– Entidades intermedias que colaboren e/ou interveñan na xestión de proxectos e/ou programas, para a execución dos mesmos.
– Empresas para a inserción laboral e no seu caso a execución de prácticas.

VI. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS.
O Responsable do tratamento non ten prevista a realización de transferencias internacionais de datos. Se fose necesario realizalas comunicarase aos interesados e se fose preciso solicitaráselle autorización.

VII. PRAZO DE CONSERVACIÓN.
Os datos que se tratan no expediente académico consérvanse indefinidamente.
Os datos que se tratan en execución de proxectos e/ou programas financiados en todo ou en parte pola Administración Pública, consérvanse durante o tempo disposto na normativa reguladora e en todo caso dentro do prazo de prescrición de accións e/ou reclamacións.
Os datos que se tratan en base ao consentimento conservaranse mentres este non se retire.
O resto dos datos consérvanse mentres se manteña a relación e/ou prestación de servizo, no seu caso segundo dispoña a normativa reguladora e sempre se conservarán dentro do prazo de prescrición das accións e ou reclamacións.

VIII.- DEREITOS DOS INTERESADOS.
Ao interesado asístenlle os dereitos que a continuación se indican. Para o seu exercicio deberase enviar unha solicitude por escrito cunha copia do seu DNI á dirección de correo electrónico info@danielcastelao.org, secretaria@danielcastelao.org.
1. Dereito a acceder aos seus datos persoais.
2. Dereito a solicitar a rectificación dos seus datos persoais se fosen inexactos.
3. Dereito a solicitar a supresión dos datos persoais, cando concorra algunha das seguintes circunstancias:
Os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito.
O interesado retire o consentimento en que se basea o tratamento e este non se base noutro fundamento xurídico.
O interesado opóñase ao tratamento e non prevalezan outros motivos.
Os datos persoais fosen tratados ilicitamente.
Os datos persoais deban suprimirse para o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento.
Os datos persoais obtivéronse en relación coa oferta de servizos da sociedade da información
4. Dereito a solicitar a limitación do tratamento, cando concorra algunha das seguintes circunstancias:
Impugne a exactitude dos datos.
O tratamento sexa ilícito e opóñase á supresión.
Os datos non sexan necesarios pero necesíteos para formular e/ou exercer a defensa de reclamacións.
Opóñase ao tratamento e mentres se verifiquen os motivos lexítimos prevalenestes.
5. Dereito á portabilidad dos datos, cando o tratamento estea baseado no consentimento ou nunha relación contractual e efectúese por medios automatizados.
6. Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais.
7. Dereito a que os seus datos non sexan obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos nel ou lle afecte significativamente de modo similar.

IX AUTORIDADE DE CONTROL
Vostede poderá prestar reclamación #ante a autoridade de control se vise afectados os seus dereitos en materia de protección de datos de carácter persoal.

X COMUNICACIÓN DE DATOS.
Deberá comunicar os seus datos persoais en tratamentos baseados na lei e/ou na relación contractual. Se vostede non comunica os datos non se poderá celebrar o contrato nin no seu caso prestar o servizo concreto para o cal se soliciten.
A súa negativa para prestar o consentimento para tratamentos de datos persoais baseados exclusivamente no consentimento non afecfará ao resto dos tratamentos.

XI DECISIÓNS AUTOMATIZADAS E PERFÍS.
O responsable de tratamento non adopta de decisións automatizadas.
O responsable de tratamento utiliza datos persoais para a avaliación académica e de competencias. Esta avaliación non é automatizada.

XII REVOGACIÓN DO CONSENTIMENTO.
O interesado ten dereito a retirar en calquera momento o consentimento prestado sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento prestado no momento das súas subscricións ou achega de datos.

XIII. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS.
En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informámoslle que as direccións de correo electrónico poderán ser utilizadas para o envío de información da nosa organización. Se non desexa recibir información ou quere revogar o consentimento prestado para o tratamento dos seus datos debe enviar unha comunicación con copia do seu DNI á seguinte dirección de correo electrónico info@danielcastelao.org, secretaria@danielcastelao.org.

XIV. COOKIES.
Consultar Política de cookies

Actualizado ao 10 de outubro de 2019.