Este curso dirixido aos cursos de 2º de CM Xestión Administrativa e  CS Administración e Finanzas ten como obxectivo o de completar a formación recibida nas aula nun aspecto moito máis tecnolóxico do que o permite o ciclo así como transmitir unha información máis completa das aplicacións presentes no mercado e relacionadas co mundo da xestión administrativa.